Destekler Sıkça sorulan sorular

Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesna edilmiştir. Bu istisnadan yararlanacak bölgede yer alan girişimciler, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nce belirlenen başvuru formu ve eklerine göre taleplerini bölge yönetici şirketine iletecekler, bölge yönetici şirketi ise projeye uygunluğu açısından ithal eşya talebinin uygun olmadığını değerlendirecektir. Bölge yönetici şirketi, ithali uygun görülen eşyaya ilişkin başvuruyu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi üzerinden Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne gönderecek ve Genel Müdürlük değerlendirerek sistem üzerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunacaktır.  
4691 Sayılı Kanun kapsamında teknoloji geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan girişimçilerinin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den müstesnadır.
Ücretler dışında damga vergisi istisnası yoktur. Yönetici şirket, bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan ve yapılan işlemlerden dolayı damga vergisinden ve harçtan muaftır.  
4691 Sayılı Kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili elde ettikleri ücretleri damga vergisinden istisna edilmiştir.
4691 sayılı Kanun çerçevesinde ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazine tarafından karşılanmaktadır. 

Bölgede çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Ar-Ge ve tasarım personelinin bölgede yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla bölge dışında çalışmanın zorunda olması durumunda bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin %100’ü gelir vergisinden istisna edilecektir Bu hükmün uygulanabilmesi için sağlanması gereken şartlar aşağıdaki gibidir; o Girişimci şirketin yürüttüğü Ar-Ge ve tasarım projesinin bir kısmının teknoloji geliştirme bölgesi dışında yürütmesinin zorunlu olması gerekmektedir. o Bu zorunluluk ile ilgili gerekçeli teklif ile çalışanların projeler itibariyle sayıları ve nitelikleri, projelerde görev aldığı süreler ve ücretlerine ilişkin bilgiler yönetici şirkete sunulmalıdır.

O Gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından incelenerek, ilgili projenin bölge dışarısında yürütülüp yürütülemeyeceğinin tespit edilmesi şartıyla yönetici şirket tarafında gerekçeli teklif onaylanmalıdır. o Dışarıda geçirilen süreye isabet eden ücrete ilişkin destek ve teşviklerden faydalanabilmek için yazılım ve/veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum ve kuruluştan alınan belge yönetici şirkete sunulmalıdır. Bölgede yer alan işletmelerde en az 1 yıl süreyle çalışan ArGe ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için 1,5 yılı, doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek üzere bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerinin %100’ünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulu’nca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmının gelir vergisinden istisna edileceği belirtilmiştir. Bu istisnanın uygulanabilmesi için lisansüstü eğitimde geçirilecek süre, üniversiteden onalı ders programı alınarak bölge yönetici şirketinin onayı ile hesaplanacağı belirtilmiştir. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.   

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki Ar-Ge, tasarım ve yazılım faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
Teknoloji Geliştirme Bölgesi, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı temsil eder.
image